Kotva
Sunny Canadian International School
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Gymnázium
Plánované akce
Ná následujících 7 dní nejsou naplánované žádné akce
Aktuality
SCIS Newsletter
15.11.2017

Vážení rodiče žáků Sunny Canadian International School,

právě vychází další vydání SCIS Newsletteru (Velikost: 9.39 MB) – dvouměsíčníku, který vám přináší novinky z dění v Mateřské, Základní škole i Gymnáziu, ze sekce Activities atd.

Dort k narozeninám
1.9.2017

Dort  k narozeninám pouze od výrobce, který má živnost na výrobu potravinářských výrobků (restaurace, cukrárna, catering...)

s kopii dokladu o koupi z cukrářské výroby (ne doma upečený)​

 
 
V příštích dnech vaříme
23.08.2019
Nezadáno
26.08.2019
Nezadáno
27.08.2019
Nezadáno
 
 

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště poskytuje své služby především dle vyhlášky Ministerstva školství ČR č. 72/2005, 73/2005 a 197/2016.
Poradenské služby se obecně poskytují na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, a to ohledně všech podstatných náležitostí poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby, o prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta, dále o právech a povinnostech žadatele spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu. Podstatnou podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Při poskytování poradenských služeb škola dodržuje účel poradenských služeb a etické zásady jejich poskytování. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy. Poradenská činnost se zaměřuje zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

 

 

PhDr. Magdalena Jiříková

Výchovný poradce a metodik prevence

jirikova@sunnycanadian.cz

 
  PhDr. Magdalena Jiříková  
 
 • identifikace problematických situací v rámci školní docházky
 • sledování a vyhodnocování míry absence
 • sledování prospěchu
 • řešení problémových situací ve škole
 • testování třídního a školního klimatu
 • nácvik sociálních dovedností
 • pomoc třídním kolektivům v krizi
 • vypracování, realizace a vyhodnocení Minimálního preventivního programu školy
 • vytváření souboru pomůcek pro realizaci MPP
 • odborná pomoc pedagogům
 • vzdělávání pedagogů na poli prevence
 • spolupráce s organizacemi sociálně-právní ochrany dětí
 • sledování rizikových projevů ve škole a hledání řešení
 • konzultace pro rodiče ohledně sociálně-patologických jevů
 • spolupráce se spádovými pedagogicko-psychologickými poradnami a s orgány státní správy
 • podpora talentovaných žáků
 • podpora žáků cizinců a spolupráce s org. Meta
 
 

 

Mgr. Zina Pacák

výchovný poradce pro I. stupeň ZŠ

pacak@sunnycanadian.cz

 
 

Mgr. Zina Pacák

 

 
 

Mgr. Petr Barannikov

výchovný poradce pro II. stupeň ZŠ, konzultant pro dopravní výchovu

barannikov@sunnycanadian.cz

 
 

Mgr. Petr Barannikov

 

 
 

PaeDr. Jana Zbirovská

výchovný poradce pro gymnázium

zbirovska@sunnycanadian.cz

 
 

PaeDr. Jana Zbirovská

 

 
 

Mgr. Jan Szutkowski

Školní psycholog

psychologist@sunnycanadian.cz

tel.: +420 734 847 768

 • testování školní zralosti
 • řešení problémových situací ve škole
 • testování třídního a školního klimatu
 • nácvik sociálních dovedností
 • pomoc třídním kolektivům v krizi
 • konzultace pro rodiče
 • depistáž specifických poruch učení
 • administrace PLPP, IVP
 • podpora talentovaných žáků
 • individuální psychologická podpora
 • testování zájemců o studium v rámci Trial days

 

 
 

Mgr. Lenka Chotětická

Speciální pedagog

choteticka@sunnycanadian.cz

 • testování školní zralosti
 • depistáž specifických poruch učení
 • reedukace a soustavná práce s dětmi se specifickými  poruchami učení
 • podpora talentovaných žáků
 • řešení problémových situací ve škole
 • administrace PLPP, IVP
 • podpora žáků cizinců

 

 
 

Mgr. Petra Kucharčuková

Kariérový poradce

kucharcukova@sunnycanadian.cz

 • kariérní poradenství ve škole
 • průzkum volby povolání
 • shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání
 • komunikace s úřadem práce
 • pomoc při vyplňování přihlášek
 • zpracování výsledků přijímacího řízení
 • konzultace s žáky a rodiči
 • exkurze na akce Schola pragensis, Gaudeamus apod.

 

 
 

Mgr. Tereza Novotná 

Práce s talentovanými žáky

ms@sunnycanadian.cz

 • podpora talentovaných žáků
 • spolupráce s Centrem nadání, Mensou ČR aj.
 • příprava metodických materiálů pro talentované děti
 
 
Další partneři