ŠKOLA ONLINE
STRAVA

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště poskytuje své služby především dle vyhlášky Ministerstva školství ČR č. 72/2005, 73/2005 a 197/2016. Poradenské služby se obecně poskytují na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, a to ohledně všech podstatných náležitostí poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby, o prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta, dále o právech a povinnostech žadatele spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu. Podstatnou podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Při poskytování poradenských služeb škola dodržuje účel poradenských služeb a etické zásady jejich poskytování. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy. Poradenská činnost se zaměřuje zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Složení poradenského pracoviště

Mgr. Petra Dvořáková

Školní speciální pedagožka

dvorakova@sunnycanadian.cz

 

Bc. Pavlína Havránková, B.Sc.

Poradkyně v oblasti školní psychologie

havrankova@sunnycanadian.cz

 

Mgr. Monika Jelínková

Kariérová poradkyně

jelinkova@sunnycanadian.cz

 

Mgr. Markéta Horsáková

Výchovná poradkyně a metodička prevence pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázium

horsakova@sunnycanadian.cz

 

Mgr. Vendula Brožová

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň ZŠ

brozova@sunnycanadian.cz

 

Mgr. Petra Narwa

Školní psycholožka

narwa@sunnycanadian.cz

 

Bc. Monika Moravcová

Metodik prevence pro 1.stupeň ZŠ

moravcova@sunnycanadian.cz

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva