Kotva
Sunny Canadian International School
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Aktuality
Předávání maturitních vysvědčení
24.6.2020

24.6. 2020 17:00 hod. – Předávání maturitních vysvědčení – Rytířský sál, Průhonický zámek

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků SCIS ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
11.5.2020

Hodnocení (Velikost: 636.24 kB)

 
 
V příštích dnech vaříme
06.08.2020
Nezadáno
07.08.2020
Nezadáno
10.08.2020
Nezadáno
 
 

Obecné informace o přijímacím řízení na rok 2020/21


Informace o přijímacím řízení na školní rok 2020/2021

Změny vyhlášené Dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 27. 3. 2020 (Velikost: 168.07 kB)

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Viz web www.cermat.cz

https://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035544.html#_Term%C3%ADn_a_m%C3%ADsto

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

 

Základní principy jednotné přijímací zkoušky

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo v rámci jedné střední školy na dva maturitní obory. V takovém případě má pak uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.

Jednotné testy lze tedy konat maximálně dvakrát.

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se uchazeč nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po řádné omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu zohledňují školy i další kritéria, která naleznete na webu škol nejpozději do 31. ledna 2020.

Viz Kritéria přijímacího řízení na rok 2020/21 na webu Gymnázia CIS.

 

Podání přihlášky na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku nejpozději 1. března 2020.

Uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podává přihlášku na gymnázium SCIS na recepci školy, kde mu bude vydáno potvrzení.

Formuláře přihlášek ke stažení a bližší informace k jejich řádnému vyplnění naleznete na www.cermat.cz.

Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí. Proto je důležité uvádět na obou podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke shodě termínů.

Pořadí, v jakém uchazeč uvede na přihlášce školy, má vliv pouze na stanovení místa konání zkoušek. V žádném případě se nejedná o určení preference jedné školy před druhou!

Na přihlášce pro Gymnázium CIS v Jesenici není třeba mít potvrzení od lékaře. Všechny kopie dokumentů přiložených k přihlášce na Gymnázium CIS musí být ověřeny.

 

Obsah a podoba jednotných testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace. Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou ke stažení na www.cermat.cz.

Povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky a použití mobilů nebo chytrých hodinek jsou u zkoušek zakázané.

Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají mít časový limit pro konání testů, pokud k přihlášce přiloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradnys navrhovanými opatřeními.

K procvičení testů je možné využít zadání z minulých let, které naleznete na www.cermat.cz v kapitole testová zadání k procvičování

https://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procvicovani-1404035545.html

 

Úpravy podmínek přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně postižení nebo znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách.

Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy nárok také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí.

Bližší informace k této problematice naleznete pod záložkou Úpravy podmínek PŘ na www.cermat.cz

https://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035544.html#_Term%C3%ADn_a_m%C3%ADsto

 

Hodnověrné informace naleznete na:

  webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 
  webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
  facebookový profil Jednotné přijímačky 
  informační linka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

 

Důležité informace pro rodiče a uchazeče o studium

 

Simulace přijímacích zkoušek

  • Stoprocentně věrná simulace kompletního procesu státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky pro čtyřletá gymnázia a SŠ
  • Nácvik taktik řešení a psychologická průprava
  • Opravené záznamové archy zaslané až domů

Co mít s sebou: modrá/černá propisovací tužka (fix, pero, obyčejná tužka nejsou povoleny), přezůvky, rýsovací potřeby, pití a občerstvení.

Termíny:

2019 – 19. 10., 9. 11., 7. 12. – od 8:15 do 12:20 hod.

2020  11. 1., 8. 2., 14. 3., 28. 3. – od 8:15 do 12:20 hod.

Pro zájemce o studium na Gymnáziu CIS navíc organizujeme simulaci našich školních testů z angličtiny:

2020 – 8. 2. test z AJ od 13:00 hod. 

Místo: Sunny Canadian International School – vchod ZŠ a Gymnázia, Straková 522, Jesenice

Kdy: sraz v 8:00 před vchodem ZŠ a G

Cena: 600,- Kč za jednotlivou simulaci 

Způsob platby: převodem na bankovní účet 99829379/0800, SS 423 + VS symbol Vašeho dítěte (platí pro žáky SCIS) nebo Jméno dítěte do poznámky pro příjemce (žáci mimo SCIS). Vyplněnou přihlášku odevzdejte na odd. Admissions SCIS nebo zašlete scan emailem na admissions@sunnycanadian.cz

Přihlášky na simulace si můžete stáhnout zde (Velikost: 494.78 kB)

 

 

Informace o přijímacím řízení a studiu na Gymnáziu CIS průběžně poskytují:

  • admissions manažerka SCIS: Mgr. Markéta Zeithammerová

o    telefonicky – 604 736 342

o    e-mailem – admissions@sunnycanadian.cz

  • zástupkyně Gymnázia CIS: PaedDr. Jana Zbirovská

o    telefonicky – 734 570 671

o    e-mailem – gymnazium@sunnycanadian.cz

 

 

Další partneři