ŠKOLA ONLINE
STRAVA
Don't miss
Informace Tady nic není :-(
We will cook

High School CIS


HS Entrance results 2nd round (Velikost: 704.95 kB)

 
HS Entrance results (Velikost: 639.22 kB)
 
Vyhlášení přijímacího řízení na gymnázium Sunny Canadian International School pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 přijme ředitelka gymnázia Sunny Canadian International School ke vzdělávání uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, a to maximálně 25 žáků (jedna třída) do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium).

Uvedené přijímací řízení se koná dle § 60, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, a dle vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 1. Obecná ustanovení

1.1 Přijímací zkoušky se konají jako řádné (první kolo) a dodatečné (druhé kolo).

1.2 Řádné přijímací zkoušky mají státní a školní část.

1.3 Státní část má celkovou váhu 62,5 % konečného výsledku. Školní část má váhu 37,5 % celkového výsledku.

1.4 Státní část zkoušek se skládá z písemného testu z matematiky (test jednotné zkoušky CERMAT)  a českého jazyka (test jednotné zkoušky CERMAT).

1.5 Školní část zkoušek se skládá z (a) písemného testu z anglického jazyka (vycházejícího z jazykové úrovně B2), z (b) pohovoru s vedením školy a z (c) testu MENSA.

1.6 Přijímací zkoušky v řádném termínu se konají v budově Sunny Canadian International School na adrese Straková 522, 252 42  Jesenice-Osnice ve dnech:

 • 13. dubna 2023 – 1. řádný termín
  • matematika
  • český jazyk
 • 14. dubna 2023 – 2. řádný termín
  • matematika
  • český jazyk
 • 17. dubna 2023 – 1. řádný termín školní přijímací zkoušky
  • MENSA test
  • anglický jazyk
  • pohovor s vedením školy a členem školního poradenského pracoviště
 • 18. dubna 2023 – 2. řádný termín školní přijímací zkoušky
  • MENSA test
  • anglický jazyk
  • pohovor s vedením školy a členem školního poradenského pracoviště

1.7 Proces přijímání nových uchazečů bude případně pokračovat formou dodatečných přijímacích zkoušek (druhé kolo). 

1.8 První termín dodatečných přijímacích zkoušek se bude konat v termínu 7 dní od zveřejnění výsledků řádných termínů. Termín dodatečné přijímací zkoušky si lze domluvit i individuálně (admissions@sunnycanadian.cz). Kritéria dodatečné přijímací zkoušky (2. kolo) nezahrnují bodové hodnocení zkoušky CERMAT a budou zveřejněna v plném znění k datu vyhlášení.

1.9 Termín podání přihlášek ke studiu je do 1. března 2023 Formulář přihlášky je ke stažení zde: https://www.msmt.cz/file/58340/

1.10 Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven ve dnech:

 • 10. května 2023 – 1. náhradní termín
 • 11. května 2023 – 2. náhradní termín

1.10.1 Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven ve dnech:

 • 12. května 2023 – 1. náhradní termín
 • 15. května 2023 – 2. náhradní termín
 1. Jednotná kritéria řádného přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého studia:

79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné studium denní

2.1 Uchazeči budou přijímáni podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení, jehož součástí je přijímací zkouška, takto:

2.1.1 Prospěch na základní škole a další skutečnosti osvědčující předpoklady k úspěšnému studiu v tomto členění:

Průměrný prospěch na základní škole v prvním a v druhém pololetí osmého ročníku a v pololetí devátého ročníku:

 • prospěl s vyznamenáním: 5 bodů
 • prospěl s průměrem do 1,50: 3 body
 • prospěl s průměrem 1,51 – 1,80: 1 bod
 • prospěl s průměrem přes 1,81: 0 bodů

Celkem nejvýše 5 bodů.

2.1.2 Další skutečnosti osvědčující předpoklady k úspěšnému studiu:

 • ověřené kopie diplomů osvědčujících umístění do 3. místa v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží, získaných během studia na 2. stupni ZŠ/ověřené kopie diplomů osvědčující mimořádné sportovní výsledky (MČR do 3. místa, popř. účast na MS/ME) nebo dosažení 80procentního percentilu alespoň z jednoho testovaného předmětu v rámci SCIO testování (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady - 5 bodů

Celkem 5 bodů.

2.1.3 Celkový maximální počet bodů za část 2.1.1 a 2.1.2 je 10 bodů.

2.1.4 Výsledky přijímací zkoušky (kompletní zkoušku konají všichni uchazeči kromě uchazečů splňujících kritéria 2.4, kteří konají pouze zkoušku z matematiky a českého jazyka):

 • 50 bodů lze dosáhnout za státní písemnou zkoušku z českého jazyka (CERMAT);
 • 50 bodů lze dosáhnout za státní písemnou zkoušku z matematiky (CERMAT);
 • 25 bodů lze dosáhnout za zkoušku z anglického jazyka v úrovni B2, která se bude skládat ze tří částí (poslech, čtení/porozumění textu a gramatika). Uchazeči mohou tuto část zkoušky nahradit předložením ověřené kopie výsledků jazykových zkoušek z anglického jazyka, viz bod 2.4.
 • 25 bodů pohovor s vedením školy a členem školního poradenského pracoviště
 • Absolvoval MENSA test. K výsledkům IQ testu bude mít přístup pouze zákonný zástupce, škola však předpokládá, že je bude sdílet s vedením školy. Výsledky slouží k detekci talentovaných studentů.

Celkový maximální počet bodů za část 2.1.4 je 150 bodů.

2.2   Celkem může uchazeč za části 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.4 získat maximálně 160 bodů.

2.3 Zkoušku složil úspěšně každý uchazeč, který dosáhl 85 bodů včetně, přičemž musí uchazeč dosáhnout minimálně 50 bodů z jednotné přijímací zkoušky, 18 bodů ze zkoušky z anglického jazyka ve školní části přijímacího řízení, 17 bodů z pohovoru s vedením školy ve školní části přijímacího řízení a absolvoval MENSA test.

2.4 Uchazeči mohou část zkoušky z anglického jazyka nahradit předložením ověřené kopie certifikátu jazykových zkoušek z anglického jazyka – uznaný typ certifikátu viz tabulka. Certifikát je ohodnocen 25 body.

B2 B2 Státní jazyková zkouška základní
C1 C1 Státní jazyková zkouška všeobecná
C2 C2 Státní jazyková zkouška speciální
B2 B2 Cambridge English: First for Schools, také známý jako B2 First for Schools (B2FFS)
B2 Cambridge English: Business Vantage, také známý jako Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
B2 Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179
C1 Cambridge English: Advanced, také známý jako C1 Advanced (C1)
C1 Cambridge English: Business Higher, také známý jako Business English Certificate Higher (BEC Higher)
C1 Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 180 až 199
C2 Cambridge English: Proficiency, také známý jako C2 Proficiency (C2)
C2 Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 200 až 210
C2 IELTS Academic stupeň 8,5+
C1 IELTS Academic stupeň 7–8
B2 IELTS Academic stupeň 5,5–6,5
C2 IELTS General Training stupeň 8,5+
C1 IELTS General Training stupeň 7–8
B2 IELTS General Training stupeň 5,5–6,5
B2,C1,C2 ELSA – English Language Skills Assessment
B2,C1,C2 JETSET ESOL International Qualifications
B2 EFB – English for Business (Level 1, 2, 3)
C1, C2 EFB – English for Business (Level 4)
B2–C1 telc English B2–C1 University (duální zkouška)
B2–C1 telc English B2–C1 Business (duální zkouška)
B2 telc English B2
B2 telc English B2 Business
B2 telc English B2 Technical
C1 telc English C1
C2 telc English C2
B2 TOEIC® Listening and Reading Test: 785–940 (B2)
TOEIC® Speaking and Writing Test: 310–350 (B2)
(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)
B2 TOEFL iBT®: 72–94 (B2)
B2 TOEFL iTP® Level 1: 543–626 (B2)
B2 TOEFL Junior® Standard: 850–900 (B2)
B2 TOEFL Junior® Comprehensive: 341–352 (B2)Listening Comprehension: 157–160 (B2)Reading Comprehension: 157–160
(B2)Speaking: 14–16 (B2)Writing: 13–16 (B2)
C1 TOEIC® Listening and Reading Test: 945–990 (C1)TOEIC® Speaking and Writing Test: 360–400 (C1)TOEIC® Speaking and Writing Test: 360–400 (C1)
C1 TOEFL iBT®: 95–120 (C1 a vyšší)
C1 TOEFL iTP® Level 1: 627–677 (C1)
B2 Pearson Tests of English General (Level 3)
C1 Pearson Tests of English General (Level 4)
C2 Pearson Tests of English General (Level 5)
B2-C2 City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Achiever (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty) (zkoušky složené v České republice)
B2 LanguageCert IESOL – Communicator B2
LanguageCert ISESOL – Communicator B2
(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)
C1 LanguageCert IESOL – Expert C1
LanguageCert ISESOL – Expert C1
(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)
C2 LanguageCert IESOL – Mastery C2
LanguageCert ISESOL – Mastery C2
(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikát)
C1 Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3

 

2.5 Všichni uchazeči budou seřazeni podle počtu získaných bodů. V případě shody počtu bodů rozhoduje následující:

 • lepší souhrnné bodové výsledky ze státní písemné zkoušky CERMAT z českého jazyka a matematiky;
 • v případě i této shody bodů rozhodují lepší bodové výsledky ze zkoušky z anglického jazyka;
 • v případě i této shody bodů rozhodují lepší bodové výsledky z pohovoru s vedením školy;
 • v případě i této shody bodů rozhoduje lepší průměrný prospěch na základní škole v pololetí osmého a v pololetí devátého ročníku.

2.6 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského zákona mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.

2.7 Úprava podmínek přijímací zkoušky z českého jazyka pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

Na základě ustanovení § 20 odst. 4 školského zákona mají na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách nárok také osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky. Na základě jejich žádosti se těmto uchazečům promíjí přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb.

Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek CERMAT testu z českého jazyka. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

2.8 Úprava podmínek přijímací zkoušky pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Dle Opatření obecné povahy Přijímací řízení Č.j.: MŠMT-29772/2022-1:

(1 ) Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. 

2) Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

(3) Škola může písemný test školní přijímací zkoušky cizinci na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole zadat v ukrajinském jazyce. Sdělení o tom, zda škola umožní toto zadání v ukrajinském jazyce, ředitel školy zveřejní spolu se skutečnostmi podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona. V případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou toto sdělení ředitel školy připojí k těmto skutečnostem bezodkladně. Pokud škola písemný test školní přijímací zkoušky zadá v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít překladový slovník. (4) Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 nebo 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

(4) Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 nebo 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Contact:

 

Mgr. Markéta Zeithammerová 

admissions@sunnycanadian.cz

tel.: +420 604 736 342

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva