ŠKOLA ONLINE
STRAVA

Základní organizační pokyny v souvislosti s koronavirovou situací


Škola žákům opakovaně vysvětluje, jak předcházet nákaze Covid 19, apeluje na osobní hygienu, dodržování dezinfekce rukou, časté a pravidelné větrání tříd a osobní zodpovědnost v dané situaci (jako např. nenavštěvovat rizikové prostory, neúčastnit se hromadných akcí atd.). Když to situace umožní, tak budou některé vyučovací hodiny probíhat venku nebo ve venkovních učebnách či okolních parcích. Stejně tak i vybrané hodiny tělesné výchovy mohou být vyučovány venku.  

Příchody a odchody

 • U každé osoby vstupující do školy je změřena teplota a je zkontrolována správně provedená dezinfekce rukou. Do školy mohou vstoupit pouze osoby, jejichž tělesná teplota je nižší než 37 stupňů Celsia.
 • Rodiče vyzvedávají děti ze školky v šatně. 
 • Prosíme rodiče o vyzvedávání žáků základní školy a gymnázia následujícím způsobem: 
  • 15:10-15:15 Rodiče přicházejí na zahradu školy a čekají u označení třídy na své děti (u plotu).
  • 15:18-15:30 První a druhé třídy po schodech ze šaten se svými učiteli, přijdou k ceduli s označením své třídy. Třetí až páté třídy vycházejí samostatně bez učitele na zahradu školy a přicházejí za svými rodiči k místu, kde je označena jejich třída. Žáci se samostatným odchodem vycházejí samostatně brankou školy a odcházejí.   
  • V 15:30 budou všechny nevyzvednuté děti převedeny do družiny. Pro vyzvedávání z družiny zvoňte prosím na zvonek u hlavního vchodu. 
 • V případě deštivého počasí se budeme snažit maximálně urychlit proces předávání dětí.

Roušky

 • Žáci základní školy a gymnázia, učitelé a všichni zaměstnanci či kdokoliv vejde do budovy školy, musí nosit ve společných prostorách roušky (na chodbách, v šatnách, v oblasti recepce, atd.).
 • Žáci a učitelé nenosí roušky ve třídě při vyučování a během přestávky, dále při pobytu venku a při hodinách tělesné výchovy.
 • Každý žák si přinese na každý den dvě podepsané roušky v uzavíratelném sáčku. 
 • V případě potřeby jsou k dispozici ke koupi jednorázové roušky i Sunny roušky ošetřené aktivním stříbrem.

Úklid školy

 • Škola zajišťuje dezinfekci na ruce a povrchy - k dispozici jsou dezinfekční stanice s automatickým měřením teploty, germicidní lampy pro dezinfekci tříd a v každé třídě je nádoba s dezinfekcí. 
 • Úklid je prováděn několikrát denně.
 • Speciální péči věnujeme dezinfekci klik, zábradlí, vypínačům a ostatním frekventovaným rizikovým plochám.

Rodiče

 • Rodiče do školy nevstupují a pokud je nezbytně nutná osobní schůzka, zazvoní na zvonek recepce u hlavního vchodu a domluví se na dalším postupu.
 • V MŠ rodiče mají přístup do šaten jednotlivých tříd. 
 • Konzultační hodiny ZŠ a G- prosíme rodiče o využívání on-line konzultačních hodin, případně po dohodě proběhne konzultace na venkovní terase.
 • V MŠ se třídní schůzky konají ve venkovních prostorách školy. 
 • V případě nezbytné návštěvy jsou rodiče, návštěvníci školy či jiné návštěvy povinni mít nasazenou roušku po celou dobu pobytu ve škole. Na počátku návštěvy si vydezinfikují ruce.

Postup v případě rizikového stavu dítěte či dospělého

 • Pokud má kdokoliv teplotu vyšší než 37 stupně není vpuštěn do budovy školy.
 • Pokud  má dítě v průběhu školního dne teplotu vyšší než 37 stupňů, je odvedeno do izolace a po 30 minutách znovu přeměřeno. Přetrvává-li teplota, rodiče jsou obratem informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte. Místnost určená k izolaci je okamžitě vydezinfikována a zaměstnanci školy, kteří byli s dítětem ve styku budou  sledováni. 
 • Dítě po nemoci je vpuštěno zpět k výuce pouze s lékařským potvrzením o jeho zdravotní způsobilosti.
 • Pokud učitel vykazuje symptomy onemocnění Covidem, je poslán ze školy domů a obratem je za něj zajištěno suplování. Do školy se vrací po předložení lékařského potvrzení. 
 • Pokud některý z žáků trpí alergií, astmatem nebo jinými onemocněními, jejichž symptomy připomínají příznaky onemocnění Covid-19, doručí o tom do konce září písemnou zprávu od svého ošetřujícího lékaře. SCIS pak na danou situaci upozorní příslušné učitele a zaměstnance školy. 

Stravování

 • Personál kuchyně při přípravě a podávání jídla nosí ochranné rukavice a roušky. 
 • Obědy - dozor konající učitel v rukavicích a s rouškou rozdává příbory.
 • Děti ze školky obdrží své obědy od kuchyňského personálu vybaveného rouškami a rukavicemi.
 • Prvňáčci - Předpřipravené tácy s příbory jsou připraveny personálem na stolech. Polévka je dětem servírována zaměstnanci kuchyně. Žáci poté přicházejí k výdejnímu okénku, čipují a vezmou si svůj hlavní chod.
 • Starší žáci ZŠ a gymnázia obdrží příbory, polévku a následně hlavní jídlo od pověřených osob, které jsou vybaveny rukavicemi a rouškami.  
 • Všichni žáci mají nasazené roušky, když čekají na oběd. 
 • Pověřené osoby s rouškami a rukavicemi  pomáhají dětem s manipulací s tácy. 
 • Svačiny servírují kuchařky s pomocí dozoru, který rovněž používá rukavice a roušku.
 • Studenti druhého stupně a gymnázia jsou vybízeni, aby ke stolování  přednostně používali venkovní terasu.
 • V obou jídelnách se několikrát denně uklízí, prostory jsou pravidelně větrány.

Opatření pro online výuku v případě karantény či delší nemoci (nebo při případném návratu k distanční výuce)

 • Základní výukovou platformou pro online výuku bude aplikace Google Meet (pro žáky studující z domova nebo v případě uzavření školy). Tuto aplikaci budeme rovněž používat pro online schůzky s rodiči.
 • Třídní schůzky ve středu 9. 9. a ve čtvrtek 10. 9. se uskuteční právě na této platformě.
 • Příslušný odkaz s vysvětlením dalšího postupu obdržíte emailem od třídního učitele svého dítěte. Celkový rozpis třídních schůzek naleznete na školním webu v sekci kalendáře.
 • Nabízíme možnost zkontrolovat své připojení ještě před těmito třídními schůzkami. Tuto možnost by měli využít zejména rodiče nových žáků, které tímto zveme, aby se připojili na “zkušební” třídní schůzky:
  • Zkouška spojení #1: Neděle 6. 9. v 19:00 (pouze v češtině)
  • Zkouška spojení #2: Pondělí 7. 9. v 19:00 (v češtině i v angličtině)
  • Link pro oba dny: https://meet.google.com/xvk-awkw-ibi
 • Rodiče (především ti, kteří danou platformu neznají, případně ti, kteří mají  nové technické vybavení) se připojí v jednom z uvedených termínů (kdy jim to lépe vyhovuje).
 • Žáci si rovněž v pátek 11. 9. 2020 procvičí připojení z domova, a to proto, aby věděli, jak se připojovat, a že připojení funguje. Tento link bude otevřený po dobu 15 minut:
  • První a druhý stupeň: 14:00-14:15
  • Střední škola: 16:00-16:15
  • Link pro žáky na cvičné připojení obdrží všichni rodiče v průběhu on-line schůzek 9. nebo 10. 9. 2020. 
 • Další podpora pro zvládnutí online výuky:
  • Aby se rodiče, pro které je online výuka novinkou, mohli seznámit s požadavky kladenými na účastníky distančního vzdělávání na prvním a druhém stupni základní školy, nabízíme možnost zaškolení i ukázkové hodiny.
  • Ukázkové hodiny připravujeme, termíny budou oznámeny učiteli v nejbližší době.  

Metodika pro vzdělávání distančním způsobem

Po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách.

Zákonem je nyní nově stanovena

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň

b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky).

Kompletní metodika na EDU.cz

Sunny Canadian bude výše uvedené body pravidelně upravovat podle platných nařízení MŠMT, pokynů pracovníků Krajské hygieny a obecně dle vývoje situace.

Kotva