ŠKOLA ONLINE
STRAVA

COVID - 19 13.10.2020


Vážení rodiče, milí studenti,

v pondělí 12. října vláda oznámila řadu nových opatření k boji proti rychlému šíření Covid-19. Ministerstvo školství nás informovalo, že od středy 14. října do pondělí 2. listopadu musíme zavřít celou základní školu.

(více zde: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1)

To znamená, že od zítra, tj. středy 14. října, budou všechny hodiny pro žáky 1. stupně, 2. stupně ZŠ a Gymnázia  Sunny Canadian probíhat online až do pátku 23. října. Podzimní prázdniny jsou ve dnech od 26.10. do 30.10.2020.

Doufáme, že se do školy vrátíme v pondělí 2. listopadu, jak avizuje MŠMT. 

V tomto dokumentu Vám přinášíme souhrnné informace ze všech stupňů SCIS. Prosím, vyberte si tu část, která se týká vzdělávání Vašich dětí.

Děkujeme vám za veškerou vaši podporu v této náročné době. Učitelé jsou připraveni poskytnout dětem co nejlepší online výuku.

Máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se na zástupce ředitele daného stupně Vašeho dítěte.

MŠ: novotna@sunnycanadian.cz

ZŠ I. stupeň: cintlova@sunnycanadian.cz, pospisil@sunnycanadian.cz

ZŠ II. stupeň: cintlova@sunnycanadian.cz, wade@sunnycanadian.cz

SŠ - gymnázium: reditel@sunnycanadian.cz, wade@sunnycanadian.cz

Pokud je vaše dítě v současné době v karanténě, kontaktujte recepci školy a domluvte si převzetí veškerých potřebných knih a učebních materiálů.

Mateřská škola

Mateřská škola je v provozu bez omezení. Děti navštěvující ranní a odpolední družinu v anglickém (7:30- 8:30; 15:15 - 17:30) a českém programu (7:00-8:00; 15:00 – 17:00) mají povinnost mít překrytá ústa a nos rouškou. Pedagogové během pobytu ve třídách a na chodbách školy používají respirátory. Výuka bude probíhat v co největší možné míře ve venkovních prostorách. Prosím, vybavte děti vhodným oblečením každý školní den.

V případě pozitivního diagnostikování Covid 19 dítěte nebo učitele MŠ, škola okamžitě uvědomuje o dané situaci rodiče z dané třídy a Krajskou Hygienickou stanici Středočeského kraje (KHS). KHS nám sdělí následný postup, který je pro nás závazný. V dosavadních případech byla vždy nařízena karanténa celé třídě.

V případě onemocnění učitele bude v nahrazení pedagoga škola postupovat dle aktuálních personálních možností.  Spojování jednotlivých tříd bude krajním řešením, o kterém rodiče budou neprodleně informováni.

V případě nutnosti spuštění online výuky i v mateřské škole v anglickém programu, budou 45 minutová online setkávání organizována dvakrát denně v prostředí Google Meet, v dopoledním čase cca od 9:30, v odpoledním čase cca od 13:30. Nejvhodnější čas pro online výuku v dané třídě bude vždy s rodiči konzultován, taktéž nastavení pravidel pro online výuku. Náplní online setkávání bude například zpěv písniček, vyrábění jednoduchých výrobků, cvičení, čtení pohádek, ale také předškolní příprava pro naše předškoláky.

V případě uzavření českého programu paní učitelky budou organizovat distanční výuku pomocí Google classrooms. Paní učitelky předškoláků taktéž nabídnou pravidelné online setkávání v malých skupinách taktéž v prostředí Google Meet.

První stupeň základní školy

Žáci se budou připojovat k virtuální učebně Google Meet  pomocí příslušného kódu místnosti (kódy jsou uvedeny v příloze tohoto emailu).  Žáci jsou povinni přihlašovat se na vyučování každý den. Kontrola absence bude vyučujícím ve 3.- 5. ročnících  prováděna vždy na začátku hodiny, takže je třeba se přihlašovat včas. Účast žáků 1. a 2. tříd se bude kontrolovat na konci hodiny. Povinná výuka je realizována dle rozvrhu, ale respektujeme rozhodnutí rodičů o únosné míře výuky online pro jejich dítě. Nutné je komunikovat s vyučujícím, sledovat probrané učivo na ŠOL a absenci na ŠOL řádně omlouvat. Ve všech hodinách musí mít žáci zapnuté kamery a mikrofony, pokud jim učitel neurčí jinak. I při vyučování online se bude klasifikovat jako obvykle, je možné získat známky za snahu, úsilí, čtení, poslech, psaní, apod. Známky se budou zapisovat do Školy Online. Pokud žák chybí, musí rodiče omluvit jeho absenci. V případě jednorázové či krátkodobé absence učitele např. z důvodu návštěvy lékaře, neprobíhá online suplování, samostatná práce je zadána na ŠOL a učitel informuje rodiče. Pokud by byl učitel nepřítomen delší dobu, zajistíme suplování a výuka bude i nadále probíhat online.

Online bude také probíhat výuka extra jazyků, přípravné kurzy na různé jazykové certifikáty, doučování.

Pokud máte potíže s přihlášením do třídy, obraťte se na recepci školy (tel.: 734 827 106)

Předměty  tělesná výchova, pracovní činnosti a  výtvarná výchova budou probíhat ve změněném režimu. K těmto hodinám se žáci budou připojovat podle rozvrhu a to  na začátku hodiny, aby vyslechli pokyny k výuce  a následně dle instrukcí učitele, na konci hodiny,  aby učitel žákům poskytnul zpětnou vazbu, promluvil  s nimi v reálném čase o tom, jak svou práci zvládli.  Například pokud na začátku hodiny tělesné výchovy oznámí pan Aston žákům, že dnešním tématem je jóga, upozorní na správné provádění cviků apod., sdělí  odkazy na 30minutové video se cvičením jógy. Žáci si následně  zacvičí podle videa a na posledních 10 minut se připojí  a o cvičení si s panem Astonem popovídají. Chápeme, že situace v jednotlivých domácnostech je různá, pokud jde o přístup k uměleckým potřebám či o prostor pro cvičení, ale snažíme se, aby tyto hodiny byly pro všechny smysluplné. Učitelé rovněž mohou nabídnout dětem další možnosti, například věnovat se tělesné výchově později  během dne (odkazy budou k dispozici na ŠOL) nebo zaslat fotku, jak se věnovali nějaké jiné  fyzické aktivitě.

Prosíme  rodiče, aby menším dětem pomohli s přihlašováním a zkontrolovali, zda připojení, kamera a mikrofon dítěti funguje. Umožněte prosím dětem, aby během výuky pracovaly samostatně. Děti by měly mít k dispozici klidný a tichý prostor a měly by mít vždy připravené učebnice, sešity a psací potřeby, aby neztrácely čas jejich hledáním. Žáci by si měli osvojit pravidelný režim: vstát, obléci se, nasnídat se, včas se přihlásit a začít s výukou. 

Pro rodiče, kteří se na nás obracejí s žádostí o vystavení ošetřovného, sdělujeme, že nově Vláda ČR schvaluje postup, kdy v žádosti o dávku nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená, ale postačí pouze čestné prohlášení rodiče. Musíme vyčkat, než navrhované  projde celým legislativním procesem.

Druhý stupeň základní školy

Žáci se budou připojovat k virtuální učebně pomocí příslušného kódu místnosti v aplikaci Google Meet (kódy jsou uvedeny v příloze tohoto emailu). Kontrola účasti se bude provádět vždy na začátku hodiny a zapisovat do třídnice ve Škole online. Hodnocení žáků se bude zaznamenávat do Školy Online jako obvykle. Pokud se žák nedostaví na hodinu, je nutné, aby rodiče jeho nepřítomnost omluvili. Ve všech hodinách musí mít žáci zapnuté kamery i mikrofony a postupovat podle pokynů učitele. Pokud učitel z nějakého důvodu nemůže být na hodině, dostanou žáci samostatnou práci - bude uvedeno ve Škole Online, případně také  na Google Classroom a žáci a rodiče o tom budou informováni předem. Tento postup je pouze výjimečný, pokud bude učitel nepřítomen delší dobu, zajistíme suplování a výuka bude i nadále probíhat online.

Prosíme  rodiče, aby svým dětem umožnili během výuky pracovat samostatně, bez přítomnosti dalších osob  v místnosti (stejně jako při hodině ve škole). Všichni žáci by měli mít možnosti pracovat v prostředí, které jim dovoluje studovat bez vyrušování mladších sourozenců, domácích mazlíčků či bez nadměrného vnějšího hluku. Měli by mít k dispozici klidný a tichý prostor a měli by mít vždy připravené učebnice, sešity a psací potřeby, aby neztráceli čas jejich hledáním. Žáci by si měli osvojit pravidelný režim: vstát, obléci se, nasnídat se, včas se přihlásit a začít s výukou. Zameškané hodiny se budou počítat jako běžná absence, kterou musí zákonný zástupce omluvit.

Předměty tělesná výchova, výtvarná výchova a pracovní činnosti budou probíhat ve změněném režimu. K těmto hodinám se žáci budou připojovat podle rozvrhu a to na začátku hodiny, aby vyslechli pokyny k výuce a následně dle instrukcí učitele, na konci hodiny,  aby učitel žákům poskytnul zpětnou vazbu, promluvil  s nimi v reálném čase o tom, jak svou práci zvládli. Například pokud na začátku hodiny tělesné výchovy oznámí pan Aston žákům, že dnešním tématem je jóga, upozorní na správné provádění cviků apod., sdělí  odkazy na 30minutové video se cvičením jógy. Žáci si následně zacvičí podle videa a na posledních 10 minut se připojí a o cvičení si s panem Astonem popovídají. Chápeme, že situace v jednotlivých domácnostech je různá, pokud jde o přístup k uměleckým potřebám či o prostor pro cvičení, ale snažíme se, aby tyto hodiny byly pro všechny smysluplné. Učitelé rovněž mohou nabídnout dětem další možnosti, například věnovat se tělesné výchově později  během dne (odkazy budou k dispozici na ŠOL) nebo zaslat fotku, jak se věnovali nějaké jiné  fyzické aktivitě.

Online bude také probíhat výuka extra jazyků, přípravné kurzy na různé jazykové certifikáty, doučování a přípravné kurzy na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy.

Pokud máte potíže s přihlášením do třídy, obraťte se na recepci školy (tel.: 734 827 106)

Gymnázium

Střední školy byly první, které se uzavřely pro prezenční studium a studenti našeho gymnázia mají interaktivní on-line výuku již od 5. října 2020. Denně si ověřujeme, že vše probíhá dobře, a děkujeme studentům za disciplínu při včasném připojování do hodin. Jsme pyšní, s jakou zodpovědností se studenti do on-line výuky zapojili, a že si plně uvědomují její důležitost. 

V týdnu 26. října až 30. října jsou podzimní prázdniny. 

Studenti se na své hodiny připojují za použití kódů a jsme přesvědčeni, že je jim poskytována velmi kvalitní on-line výuka. V případě dotazů neváhejte kontaktovat pana ředitele na reditel@sunnycanadian.cz nebo zástupce pro gymnázium pana Paula Wade: wade@sunnycanadian.cz.

I zde platí, že absenci na on-line vyučování je nutné omluvit. 

Žádáme studenty, aby měli při výuce puštěny kamery a mikrofony a aktivně spolupracovali s vyučujícím. Pracujte v prostředí, které Vám umožní se na práci plně soustředit bez rušivých  elementů.

Výuka některých hodin jako např. tělocviku či výtvarné výchovy probíhá ve formě kombinace kratších instruktážních videí a následného připojení učitele na konci hodiny a kontroly práce studentů. Tento způsob umožňuje studentům splnit práci, aniž by byli museli po celou dobu koukat do monitoru. 

Samozřejmě budeme nadále pečlivě sledovat nařízení vlády o možnosti návratu středoškoláků do prezenční výuky. Objednávky jídla pro gymnazisty ve školní jídelně byly hromadně odhlášeny do konce října.  

a závěrem pro všechny  …

Všem Vám přejeme hodně zdraví a už teď nám moc chybíte.

V případě jakýchkoliv změn vládních nařízení Vás budeme obratem informovat.  

Těšíme se zítra na naše děti ze školky a jsme rádi, že alespoň pro Vás zůstala výuka prezenční. Pečlivě veškeré prostory neustále dezinfikujeme, uvolnili jsme další finanční prostředky na nákup dalších  germicidních lamp s funkcí dezinfekce a čištění vzduchu a rádi bychom měli lampy pro úplně všechny třídy. Bohužel jich není na trhu tolik, kolik potřebujeme, lampy jsou nedostatkové a velmi přivítáme, kdyby byl mezi Vámi někdo, kdo má kontakt na výrobce a pomohl by nám tak urychlit jejich nákup.

Věříme, že si na interaktivní on-line výuku žáci zase rychle zvyknou. Děkujeme učitelům za jejich obrovskou flexibilitu, píli a energii, kterou do výuky každý den dávají.  

A na viděnou snad 2. listopadu 2020 na půdě Sunny Canadian.

Kotva