ŠKOLA ONLINE
STRAVA
COVID-19 Info
Základní organizační pokyny v souvislosti s koronavirovou situací
29.09.2020

více info

Aktuální zprávy:

V příštích dnech vaříme

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště poskytuje své služby především dle vyhlášky Ministerstva školství ČR č. 72/2005, 73/2005 a 197/2016. Poradenské služby se obecně poskytují na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, a to ohledně všech podstatných náležitostí poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby, o prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta, dále o právech a povinnostech žadatele spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu. Podstatnou podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Při poskytování poradenských služeb škola dodržuje účel poradenských služeb a etické zásady jejich poskytování. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské pracoviště

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy. Poradenská činnost se zaměřuje zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

 

PhDr. Magdalena Jiříková

Vedoucí školního poradenského pracoviště – výchovný poradce a metodik prevence

jirikova@sunnycanadian.cz

tel.: +420 734 847 768

 
  PhDr. Magdalena Jiříková  
 
 • identifikace problematických situací v rámci školní docházky
 • sledování a vyhodnocování míry absence
 • sledování prospěchu
 • řešení problémových situací ve škole
 • testování třídního a školního klimatu
 • nácvik sociálních dovedností
 • pomoc třídním kolektivům v krizi
 • vypracování, realizace a vyhodnocení Minimálního preventivního programu školy
 • vytváření souboru pomůcek pro realizaci MPP
 • odborná pomoc pedagogům
 • vzdělávání pedagogů na poli prevence
 • spolupráce s organizacemi sociálně-právní ochrany dětí
 • sledování rizikových projevů ve škole a hledání řešení
 • konzultace pro rodiče ohledně sociálně-patologických jevů
 • spolupráce se spádovými pedagogicko-psychologickými poradnami a s orgány státní správy
 • podpora talentovaných žáků
 • podpora žáků cizinců a spolupráce s org. Meta
 • spolupráce s CTM Academy
 • kariérní poradenství pro žáky ZŠ
 
 

 

Mgr. Petra Dvořáková

Speciální pedagog

dvorakova@sunnycanadian.cz

 
 

Mgr. Petra Dvořáková

 
  poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.
 
 

 

Mgr. Kateřina Macháčková

Speciální pedagog pro základní školu a gymnázium

machackova@sunnycanadian.cz

 
     
  poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.
 
     
     
     
     
 

Mgr. Yvona Cintlová

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň a 2. stupeň

zs@sunnycanadian.cz

 
 

Mgr. Yvona Cintlová

 

 
   

 

 

 Kotva