Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Gymnázium CIS pro školní rok 2018/2019


Přijímáme studenty do stávajícího 1. a 2. ročníku Gymnázia CIS pro školní rok 2018/2019

Kritéria pro dodatečné přijetí do stávajícího 1. a 2. ročníku čtyřletého studia 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné studium denní:

- doporučený studijní prospěch v aktuálním ročníku do 1,85.

 

Součástí přijímacího řízení je:

- zjištění stávající úrovně anglického jazyka testem typu Cambridge International Examinations for English as a Second Language 

- pohovor s ředitelkou školy a se školním psychologem, kde na základě posouzení předložených dokumentů a výsledku testu bude posouzeno, zda je žák schopen studovat na této škole podle českého a cambridgeského kurikula

Termín přijímacího řízení bude sjednán po domluvě se zástupkyní pro gymnázium. Proces přijímání nových studentů bude pokračovat do naplnění kapacity 25 studentů v ročníku.

Srdečně Vás zveme na „Den otevřených dveří gymnázia“. Informace o přijímacím řízení a studiu na Gymnáziu CIS průběžně poskytují PR manager Mgr. Markéta Zeithammerová telefonicky (+420 604 736 342) nebo mailem (admissions@sunnycanadian.cz) a zástupkyně ředitelky PaedDr. Jana Zbirovská telefonicky (+420 734 570 671) nebo mailem (zbirovska@sunnycanadian.czgymnazium@sunnycanadian.cz).

Individuální návštěvu, prohlídku školy a zkušební den si můžete sjednat kdykoli.

 

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku Gymnázia CIS pro školní rok 2018/2019 

 

Pro školní rok 2018/2019 přijme ředitelka Gymnázia Canadian International School ke vzdělávání uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, a to maximálně 25 žáků (jedna třída) do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium).

Uvedené přijímací řízení se koná dle § 60, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a dle vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

 

Přijímací zkoušky se konají v řádném termínu v Sunny Canadian International School na adrese Straková 522, 252 42  Jesenice-Osnice ve dnech:

 •         12. dubna 2018 od 8:15 hodin – 1. řádný termín
 •         matematika
 •         český jazyk
 •         16. dubna 2018 od 8:15 hodin – 2. řádný termín
 •         matematika
 •         český jazyk
 •         13. dubna 2018 od 8:15 hodin – 1. řádný termín školních přijímacích zkoušek
 •         anglický jazyk
 •         pohovor s vedením školy a školním psychologem
 •         17. dubna 2018 od 8:15 hodin – 2. řádný termín školních přijímacích zkoušek
 •         anglický jazyk
 •         pohovor s vedením školy a školním psychologem

Přijímací zkoušky se konají písemnou formou z matematiky (test jednotné zkoušky), českého jazyka (test jednotné zkoušky) a anglického jazyka (test školní zkoušky). Přijímací zkouška z anglického jazyka bude vycházet z jazykové úrovně B2.

Proces přijímání nových uchazečů bude případně pokračovat formou dodatečných přijímacích zkoušek a bude uzavřen po naplnění kapacity třídy.

První termín dodatečných přijímacích zkoušek se bude konat 7 dní po zveřejnění výsledků řádných termínů. Termín dodatečné přijímací zkoušky na Gymnázium CIS si lze domluvit i individuálně.

___________________________________________________________________________

Jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého studia:

79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné studium denní

Uchazeči budou přijímáni podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení, jehož součástí je přijímací zkouška, takto:

A) Prospěch na základní škole a další skutečnosti osvědčující předpoklady k úspěšnému studiu v tomto členění:

1) prospěch na základní škole na pololetním vysvědčení z 9. ročníku:

 •         prospěl s vyznamenáním – 5 bodů
 •         prospěl s průměrem do 1,80 – 3 body
 •         prospěl s průměrem přes 1,80 – 0 bodů

Celkem nejvýše 5 bodů.

2) další skutečnosti osvědčující předpoklady k úspěšnému studiu:

 •      ověřené kopie diplomů osvědčujících umístění do 3. místa v okresních a vyšších kolech olympiád           a soutěží, získaných během studia na 2. stupni ZŠ – maximálně 3 body
 •      další skutečnosti osvědčující předpoklady k úspěšnému studiu (např. ověřené kopie certifikátů               osvědčujících nadprůměrné výsledky ve srovnávacích testováních, v mezinárodních testováních             atd., získaných během studia na 2. stupni ZŠ) – maximálně 2 body

Celkem nejvýše 5 bodů.

Celkový maximální počet bodů za část A) je 10 bodů.

 

B) Výsledky přijímací zkoušky (kompletní zkoušku konají všichni uchazeči kromě uchazečů splňujících kritéria odstavce D, kteří konají pouze zkoušku z matematiky a českého jazyka):

 •         50 bodů lze dosáhnout za písemnou zkoušku z českého jazyka;
 •         50 bodů lze dosáhnout za písemnou zkoušku z matematiky;
 •         50 bodů lze dosáhnout za zkoušku z anglického jazyka v úrovni B1 – B2, která se bude skládat            ze tří částí (poslech, čtení (porozumění textu) a gramatika). Uchazeči mohou tuto část zkoušky               nahradit předložením ověřené kopie výsledků jazykových zkoušek z anglického jazyka, viz                   kapitola D.

Celkový maximální počet bodů za část B) je 150 bodů.

 

C) Celkem může uchazeč za části A a B získat maximálně 160 bodů.

Zkoušku z částí A a B složil úspěšně každý uchazeč, který dosáhl 70 bodů včetně, přičemž musí dosáhnout minimálně 20 bodů ze zkoušky z českého jazyka, 20 bodů ze zkoušky z matematiky a 30 bodů ze zkoušky z anglického jazyka. 

 

D) Uchazeči mohou část zkoušky z anglického jazyka nahradit předložením ověřené kopie certifikátu jazykových zkoušek z anglického jazyka, uznaný typ certifikátu viz tabulka. Certifikát je ohodnocen 50 body.

 

B2

B2 Státní jazyková zkouška základní

C1

C1 Státní jazyková zkouška všeobecná

C2

C2 Státní jazyková zkouška speciální

B2

B2 Cambridge English: First for Schools, také známý jako First Certificate in English for Schools (FCE for Schools)

B2

B2 Cambridge English: First, také známý jako First Certificate in English (FCE)

B2

Cambridge English: Business Vantage, také známý jako Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

B2

Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179

C1

Cambridge English: Advanced, také známý jako Certificate in Advanced English (CAE)

C1

Cambridge English: Business Higher, také známý jako Business English Certificate Higher (BEC Higher)

C1

Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 180 až 199

C2

Cambridge English: Proficiency, také známý jako Certificate of Proficiency in English (CPE)

C2

Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 200 až 210

C2

IELTS Academic stupeň 8,5+

C1

IELTS Academic stupeň 7–8

B2

IELTS Academic stupeň 5,5–6,5

C2

IELTS General Training stupeň 8,5+

C1

IELTS General Training stupeň 7–8

B2

IELTS General Training stupeň 5,5–6,5

B2, C1, C2

ELSA – English Language Skills Assessment

B2, C1, C2

JETSET ESOL International Qualifications

B2

EFB – English for Business (Level 1, 2, 3)

C1, C2

EFB – English for Business (Level 4)

B2–C1

telc English B2–C1 University (duální zkouška)

B2–C1

telc English B2–C1 Business (duální zkouška)

B2

telc English B2

B2

telc English B2 Business

B2

telc English B2 Technical

C1

telc English C1

C2

telc English C2

B2

TOEIC® Listening and Reading Test: 785–940 (B2)

TOEIC® Speaking and Writing Test: 310–350 (B2)

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

B2

TOEFL iBT®: 72–94 (B2)

B2

TOEFL iTP® Level 1: 543–626 (B2)

B2

TOEFL Junior® Standard: 850–900 (B2)

B2

TOEFL Junior® Comprehensive: 341–352 (B2)

Listening Comprehension: 157–160 (B2)

Reading Comprehension: 157–160 (B2)

Speaking: 14–16 (B2)

Writing: 13–16 (B2)

C1

TOEIC® Listening and Reading Test: 945–990 (C1)

TOEIC® Speaking and Writing Test: 360–400 (C1)

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

C1

TOEFL iBT®: 95–120 (C1 a vyšší)

C1

TOEFL iTP® Level 1: 627–677 (C1)

B2

Pearson Tests of English General (Level 3)

C1

Pearson Tests of English General (Level 4)

C2

Pearson Tests of English General (Level 5)

B2-C2

City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Achiever (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty) (zkoušky složené v České republice)

B2

LanguageCert IESOL – Communicator B2

LanguageCert ISESOL – Communicator B2

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

C1

LanguageCert IESOL – Expert C1

LanguageCert ISESOL – Expert C1

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

C2

LanguageCert IESOL – Mastery C2

LanguageCert ISESOL – Mastery C2

(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

C1

Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3

 

 E) Všichni uchazeči budou seřazeni podle počtu získaných bodů. V případě shody počtu bodů rozhoduje následující:

 •        lepší bodové výsledky ze zkoušky z anglického jazyka;
 •        v případě i této shody bodů: lepší prospěch vyjádřený průměrem známek za 9. ročník;
 •        v případě i této shody bodů: lepší prospěch vyjádřený průměrem známek v závěru 8. ročníku.

 

F) Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP):

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) budou upraveny podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení na základě jeho ověřené kopie, která musí být přiložena k přihlášce. Ředitel školy uzpůsobí podmínky pro konání jednotné zkoušky uchazeči se SVP podle doporučení ŠPZ v souladu s § 13 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a s Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. Při uzpůsobení zkušební dokumentace jednotné zkoušky střední škola spolupracuje s Centrem podle § 13 odst. 2 až 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb.

 

G) Úprava podmínek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Tato výjimka platí jak při konání jednotné přijímací zkoušky, tak školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy.

Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

 

F) Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

 

Důležité upozornění pro rodiče uchazečů o studium

Informace o přijímacím řízení a studiu na Gymnáziu CIS průběžně poskytují:

 •        zápis žáků: Mgr. Markéta Zeithammerová

                  o   telefonicky – +420 604 736 342

                  o   e-mailem – admission@sunnycanadian.cz

 •         zástupkyně Gymnázia CIS: PaedDr. Jana Zbirovská

                  o   telefonicky – +420 734 570 671

                  o   e-mailem – gymnazium@sunnycanadian.cz

 

Individuální návštěvu si můžete sjednat kdykoli.

 

 
 

 

Další partneři