Co řekli o naší škole / What are people saying about us?

O mé škole - Sunny Canadian International School 
Několik let jsem jezdil kolem školy Sunny Canadian International School. Jednoho dne jsem potkal tuto školu na výstavě středních škol Schola Pragensis v Praze. Moji rodiče se setkali spaní ředitelkou a hned byli ze školy nadšeni. Pár dní po té mi řekli, že si mohu vyzkoušet výuku tzv.”Trial day” v této škole. 

Byl jsem nadšený, ale zároveň nervozní. Když jsem vešel do školy, přivítali mě a už ze mě nervozita spadla a zjistil jsem, že tato škola se liší od jiných škol tím, že atmosféra ve škole byla uvolněná, učitelé jsou přátelští ale zároveň dbají na to, aby se studenti vzdělávali co nejvíce. Styl učení na této škole je velice zábavný. I když máte váš nejvíce neoblíbený předmět, stejně si hodinu užijete. Kolektiv, který se nachází v mé třídě, je výjimečný. I když přijdete první den a neznáte vůbec nikoho, přijmou vás mezi sebe, jako byste s nimi se již znali dlouho. Asi dva měsíce po zkušebním dnu jsem se stal žákem deváté třídy. Výuka probíha v českém jazyce i angličtině. Protože mám rád sport, moc oceňuji zapojení školy do různých sportovních soutěží.  Jsem moc šťastný, že jsem se rozhodl přejít na tuto školu a doufám, že zde budu pokračovat i na gymnaziu.
Student 9. ročníku   

About my school – Sunny Canadian International School 
For several years I searched for a school like Sunny Canadian International School. One day I met Sunny representatives at the secondary school exhibition Schola Pragensis in Prague. My parents met the principal and were very excited about the school. A few days later they told me that I could try a "Trial day" at Sunny Canadian. 

I was excited but also nervous. When I arrived at the school, I was welcomed with enthusiasm and kindness, and I felt better. I found that this school is different from other schools  -  the atmosphere at the school is relaxed. 
The lessons are held in Czech and English. The teachers are friendly but try to teach students as much as possible. The style of learning at this school is very entertaining. Even if you have your least favorite subject, you enjoy the lesson. The teamwork in my class is exceptional. Even if you do not know anyone, they accept you among themselves, like you would have known them for a long time. About two months after the trial day I became a student of ninth grade at Sunny Canadian International School.  

Because I love sport, I appreciate very much the involvement of schools in various sports competitions. I am very happy that I decided to go to Sunny Canadian and I hope that I will continue here at the high school too.  
Grade 9 student

---------------------------------------------------------------------

1. pololetí 2016/2017, hodnocení předmětu / učitele

Cindy Walker, učitelka angličtiny, očima žáků 9. ročníku:

Líbí se mi svoboda, se kterou můžeme vyjadřovat naše názory.

Líbí se mi, jak umí věci vysvětlit. Také mám ráda, když rozebíráme básně a příběhy a vysvětlujeme si, proč to autor napsal právě takto. Její hodiny jsou zajímavé a baví mě.

Snaží se, aby hodiny byly zábavné.

Líbí se mi její metody výuky – připadám si jako na střední škole.

Ví, o čem mluví a umí věci velice dobře vysvětlit – není to nudné, umí nás vtáhnout do diskuse. Je velmi dobrá a trpělivá učitelka.

Je skvělá učitelka a její hodiny jsou také skvělé.

Je dobrá učitelka. Když se na něco zeptám, vysvětlí mi to a já tomu pak lépe rozumím.

únor 2017

 

2016/2017 Semester 1, Subject/Teacher reflection

Students of Grade 9 wrote about their English teacher Cindy Walker:

I like the freedom we get like being asked for our opinion.

I like her ability to explaining and interpret things. I also like analyzing poems or stories and explaining every detail why the author wrote it in that way. Her classes are interesting and I enjoy them.

I like that she tries to make teaching as much fun as possible.

I like her teaching method – it feels like we are in High School.

She knows what she is talking about and can explain things very well, it is not only a boring speech, but she involves us in the conversation. She is very fine and patient teacher.

She is a great teacher and we have a great time with her.

She is a good teacher. When I ask her a question, she explains it very well and I understand it more.
February 2017

---------------------------------------------------------------------

1. pololetí 2016-2017, hodnocení předmětu/učitele 

Kate Powers, učitelka angličtiny, očima žáků 9. ročníku: 

Je to nejlepší učitelka angličtiny ve škole. Když něčemu nerozumíte, vždy vám pomůže.

Je výborná a spravedlivá učitelka.

Je přísná, ale tím správným způsobem. Díky ní jsem zvládla zkoušky FCE. Je to nejlepší učitelka angličtiny, kterou jsem kdy měla.

Její hodiny jsou velmi zábavné.
únor 2017


2016-2017 Semester 1, Subject/Teacher reflection

Students of Grade 9 wrote about their English teacher Kate Powers:

She is the best English teacher at our school. When you do not understand the topic she always helps you.

She is a great and fair teacher.

She is strict in a good way. Thanks to her I managed to take the FCE test. She is the best English teacher I have ever had.

Her lessons are full of fun.
February 2017

---------------------------------------------------------------------

Učitelka a zároveň zástupkyně pro anglická studia Kate Powers získala v roce 2013 ocenění Nejlepší učitel anglického jazyka / SCIS Teacher and Vice Principal Kate Powers received the Best Teacher of English Award in 2013

Mé děti navštěvují SCIS jen několik měsíců. Když zde 1. září začínaly, neuměly vůbec anglicky. Po pouhých třech měsících jsou nyní schopné porozumět i se vyjadřovat v anglickém jazyce – dorozumí se s tou částí naší rodiny, která žije v zahraničí. To vše díky výborné paní učitelce Kate Powers, která děti učí a dokonce pro ně připravila speciální učební plán. Jsem jí velice vděčný a opravdu si velmi vážím jejích vynikajících pedagogických schopností.
Tatínek žáků třetí a páté třídy

My children have been in your school only a few months, since September 1, 2016. I had absolutely no knowledge of the English language. After three months, they are now able to understand and express themselves in English to our family abroad. This is mostly because of the professional teaching skills and teaching program that Ms. Powers developed for them. I want to express my gratitude and respect for her teaching abilities.
Father of students of grade 3 and 5Jsme rádi, že paní Kate Powers učí našeho syna. Je náročná, přísná a zároveň laskavá a spravedlivá paní učitelka. Podporuje jedinečnost žáků, dokáže ocenit jak výborné studijní výsledky, tak i dobré chování, a to takovým způsobem, že žáky významně motivuje k dosahování lepších výsledků.
Maminka žáka páté třídy

We are pleased that Ms. Kate Powers teaches our son. She is demanding, strict, but also a kind and fair teacher. She supports students´ uniqueness and she can appreciate excellent academic results as well as good behavior in a way that greatly motivates students to achieve even better results.
Mother of student of grade 5Než jsem začala chodit do Sunny Canadian, navštěvovala jsem státní školu. Anglicky jsem nemluvila, měla jsem špatné známky z matematiky a učitelka mě zesměšňovala před třídou, když jsem něco neuměla. Bývala velmi nervózní a když jsem se ptala, že něčemu nerozumím, tak na mne křičela. Domů jsem často chodila se slzami na krajíčku a další den se mi do školy vůbec nechtělo. Myslím, že pro mé rodiče to bylo také těžké. Pak jsem začala chodit do školy Sunny Canadian, kde se mojí učitelkou angličtiny stala paní Powers. Okamžitě si mne získala uvolněná atmosféra ve třídě a já pomalu začala získávat zpátky svou ztracenou sebedůvěru. Měla se mnou velikou trpělivost, když jsem něčemu nerozuměla, vždy mi to velmi mile vysvětlila a chválila mě za každý pokrok. Nikdy na mě nezvyšovala hlas, nikdy mě nijak neponižovala, naopak mě vždy podporovala, abych se stále zlepšovala. Přestože jsem dříve anglicky vůbec nemluvila, dělala jsem rychlé pokroky, zlepšily se i mé známky v matematice a vůbec celkově jsem dosahovala mnohem lepších výsledků.  Začala jsem se snažit, abych potěšila paní učitelku Powers a své rodiče a nakonec jsem z toho měla radost i já sama.  Výuka paní učitelky Powers je opravdu zábavná. Dnes se do školy každý den těším. Dokonce jsem poprosila rodiče, abych tam mohla zůstávat i po vyučování.
Žákyně 5. třídy

I was at a public school before I joined Sunny Canadian International School. I did not speak English, and my math grades were horrible. My public school teacher used to demean me in front of the class when I did not answer her questions correctly. She was very tense and would shout at me when I did not understand what she was explaining in class and asked questions. I used to go home from school in tears and not wanting to return the next day. It was difficult for me and my parents.

Then my parents admitted me to Sunny Canadian where Ms. Powers was my teacher. I immediately admired the relaxed atmosphere in her class and I slowly regained my self-confidence. She was very patient with me, gave explanations in a respectful way when I did not understand, and rewarded me for even small improvement. Her classes are fun. 

Ms. Powers never shouted at me or punished me in front of the class. But she always pushed me to do better and better. I learned English quickly, and even my Math grades improved considerably. My performance overall got much better. I started to want to do better to please Ms. Powers and my parents, and myself. Now I like to go to school and I look forward to it every day. I even ask my parents to leave me there after the regular school hours!
SCIS student of grade 5


---------------------------------------------------------------------

Hodnocení amerického učitele, který se vrací do USA po 5 letech výuky na SCIS: 
Messages for an American teacher who is returning to the USA after 5 years teaching at SCIC: 

„Děkuji Vám za těch úžasných 5 let. Hodně jsem se naučil.“
“Thank you for these awesome 5 years. I learned a lot!“ 

"Naučil jsem se od Vás spoustu věcí. Nejdůležitější bylo, že třída může být rodinou, navzdory jejím vzestupům a pádům. Byl jste první učitel, kterého jsem měl opravdu rád. Děkuji moc za to, že děláte můj život lepší (i když si to neuvědomujete).“
“I have learned many things from you. The most important one was that a class can be a family, despite their ups and downs. You have been the first teacher I ever actually liked. Thank you for making my life better (even though you might not realize it).“ 

„Upřímně Vaše třídy mají nejvyšší úroveň, jakou si lze představit.“ 
“Honestly your classes have the highest level I can imagine.“ 

„Jste nejlepší učitel angličtiny, kterého jsem kdy měl! Díky Vám jsem se naučil dobře anglicky a jsem za to vděčný. Nechci žádného jiného učitele angličtiny než jste vy, protože jste opravdu úžasný a vaše hodiny byly vždy zábavné a snadno pochopitelné. Měl jsem Vás jako učitele po dobu 5 let, takže Vás považuji za otce mých schopností mluvit anglicky. Vždy si užívám své lekce, protože využíváte každodenní životní zkušenosti, které zlepšují hodiny. Nikdy jsem neměl problém porozumět tomu, co jste vyučoval.“ 
“You are the best English teacher I have ever had! Thanks to you I learned English well and I am very thankful for that. I do not want any English teacher other than you because you are really amazing and your classes were always fun and easy to understand. I have had you as a teacher for 5 years, so I consider you as the father of my ability to speak English. I always enjoy your lessons because you use everyday life experiences that improve the lesson. I have never had a trouble to understand what you were teaching.“ 

„Líbilo se mi, jak jste učil. Opravdu jste se snažil, aby nás to zajímalo.“
“I liked how you taught. You really tried to get us interested.“ 

„Vy jste vždy nadšený a ochotný, upřímný, starostlivý, laskavý, přátelský, chytrý, zábavný a vtipný. Naučil jsem se od Vás spoustu věcí a inspirovalo mě to být lepším člověkem.“
“You are always enthusiastic, helpful, sincere, caring, kind, friendly, smart, entertaining and funny. I learned a lot of things from you, you inspired me to be a better person.” 

„Byl jste jako můj otec. Mohl jsem za Vámi přijít a požádat Vás o pomoc.“
“You were like my father. I could visit you all the time and ask for a help.“ 

„Umíte vysvětlit vše a jste tady pro nás. Když jsme něco nepochopili, snažil jste se nám to vysvětlit jinak. Lidé Vás mají opravdu rádi.“
“You can explain everything and you are here for us. If we don´t understand something, you always try to say that in different way. People really like you.“

„Líbilo se mi, že jste všechny bral nezávisle na sobě, měli jsme nejlepší diskuzní hodiny. Způsob jakým jste učil, byl zajímavý a výchovný. Naučil jsem se spoustu věcí do budoucna: o rodinách, jak funguje vláda, a spoustu dalších věcí. Upřímně, udělal jste můj život výjimečným. Děkuji za všechno, co jste pro mě udělal. Děkuji, že jste mě naučil dobře anglicky. Děkuji, že jsem s Vámi mohl trávit čas. Myslím, že jste byl a budete nejlepší učitel na světe. Nikdy nezapomenu na Váš styl výuky, vtipy, ochotu, vás jako člověka a vaše dobré srdce. Budete nám chybět.“
Žáci 9. třídy, červen 2016

“I liked that you took everyone independently, we had best discussing classes. The way you taught was interesting and really educative. I learned lots of things for future: about families, how government works and lots and lots more. Honestly: You made my life extraordinary. Thank you for everything you did for me. Thank you for teaching me good English. Thank you that I could spend time with you. I think that you were, are and will be the best teacher in the world. I will never forget your style of teaching, jokes, willingness, you as a person and your good heart. I will honestly miss you.“
 
9 Grade Students, June 2016

---------------------------------------------------------------------

Dopis od žáku ze ZŠ Kamenný Přívoz / Letter from children of Elementary school Kamenný Přívoz
žáci ZŠ Kamenný Přívoz (listopad 2014)

-------------------------------------------------------------------------

"Dne 11. listopadu 2013 naše třída 9. B navštívila Sunny Canadian School v Jesenici - Osnici, což je česko - kanadská škola nyní nově
i s navazujícím gymnáziem. Učí se zde v českém a anglickém jazyce v poměru 50% na 50%. Byli jsme pozváni na základě Kanadského projektového dne, který škola pořádá pro žáky devátých ročníků z jiných škol. Paní zástupkyně nás ve škole vřele přivítala a provedla po budově, která je příjemně a moderně zařízená. Poté jsme se přesunuli do jídelny, kde nás čekalo občerstvení. Následně jsme v šesté třídě pozorovali výuku matematiky v angličtině, kterou vedl rodilý mluvčí z Texasu Mr. Larry Leifeste. K obědu byl těstovinový salát a palačinky polité javorovým sirupem. MŇAM! Odpoledne pro nás byla připravena interaktivní přednáška v podání Mr. Rona Stilese, rodilého mluvčího z Kanady. Své nové vědomosti ověřil přichystaný kvíz. Poté jsme pozorovali výuku výchovy k občanství v podání Mr. Larryho Leifeste. Posledním bodem programu byla výuka přírodopisu Mr. Cliva Allena z Irska. Přednáška i hodiny výuky byly pouze v angličtině. Rodilí mluvčí, kteří zde učí, mluví totiž česky minimálně, nebo česky neumí vůbec. Měli jsme tak možnost vyzkoušet si, jak na tom jsme s angličtinou a také zjistit, jestli by nám tato forma výuky vyhovovala. Musím říct, že všechny děti, přestože byly v průměru o tři roky mladší než my, tak angličtinu výborně ovládaly a hovořily zcela plynule. Z toho důvodu si myslím, že tato škola je ideální pro ty, které angličtina baví a chtěli by se jí do budoucna věnovat, protože zde se ji určitě naučí. Návštěva se nám moc líbila. "
žákyně 9.B z fakultní jesenické školy, listopad 2013

"11st of November 2013 was in the spirit of visits. Our class 9.B visited Sunny Canadian International School in Jesenice-Osnice which is Czech-Canadian school with new bilingual High School. They learn 50% in Czech and 50% in English. We were invited to come to Sunny Canadian school as a part of our project day about Canada. The school vice-principal shown as around the school that is modern and welcoming. We were watching English math lesson in 6th grade led by Mr. Larry Leifeste from Texas. We liked our lunch, pasta salad and pancaked with maple sirup. Yummy. We had another interactive lecture by Mr. Ron Stiles from Canada and we were also tested our new knowledge about Canada. The last lesson was taught by Mr. Clive Allen from Ireland. All lectures and lessons were in English only. English native speaking teachers know Czech only limitedly or not at all. We had a chance to try how good is our English and how this way of learning would suit us. We had to admit that students who are three years younger than us had brilliant English. We agreed that this school would be perfect for those who like English and would like to study it in future. We enjoyed the visit very much."
Faculty Elementary School student, Jesenice, November 2013

---------------------------------------------------------------------------