Týden zdraví/Healthy week (10.10.2017)Stabilní součástí plánu prevence je Týden zdraví. V tomto školním roce se např. gymnazisté na besedě s organizací Loonoo dozvěděli, jak aktivně čelit riziku rakoviny, starší žáci se zúčastní besedy s MUDr. Martinem Skálou  na téma proměny ideálu krásy a anorexie, menší děti se učí zásadám první pomoci s lektorkami Cesta integrace. 

Žáci 4.- 6. ročníku mají možnost uvítat mezi sebou muže, kteří na vlastní kůži poznali, jak nevratné je poranění míchy. V rámci programu VZPoura úrazům, organizovaného VZP, vyprávějí dětem svůj příběh a zodpovídají dotazy ohledně všech možných stránek života na vozíku.

Děti poznaly, že tito muži nekapitulovali a prokládají svůj život bohatými sportovními i kulturními aktivitami, pracují a udržují četná přátelství, a tak se děti nejen dozvídají o prevenci rizika, ale také o jejich obdivuhodné životní síle a vůli.

 

Healthy Week is a constant part of the prevention plan. In this school year, for example, HS students  learned with a trainer from Loonoo how to actively face the risk of cancer, older students attend MUDr. Maertin Skála  discussion on the transformation of the ideal of beauty and anorexia, lesser children learn first aid principles with tutors from Cesta integrace.

Pupils of the 4th and 6th year have the opportunity to welcome among themselves men who know from their own experience  how irreversible the spinal cord injury is. As a part of the program  VZPoura  úrazů program organized by VZP, they tell their children their story and answer questions about all possible aspects of life on the wheelchair.

Children have learned that these men have not capitulated and proliferated their lives with rich sports and cultural activities, working and maintaining numerous friendships, so children not only learn about risk prevention, but also about their admirable life force and will.