Školní psycholog / School psychologist

JS

MA. Jan Szutkowski
Tel.: +420 734 847 768 
E-mail: psychologist@sunnycanadian.cz 
Vážení rodiče a děti! 
Dear parents and children!

Jako školní psycholog jsem součástí školního poradenského systému, který spolu se mnou tvoří metodička prevence a výchovná poradkyně PhDr. Magdalena Jiříková. Náplň práce školního psychologa vychází ze specifik vztahů ve školním prostředí: školní psycholog je člověk, který úzce spolupracuje s učiteli a s vedením školy, případně s jinými odborníky (např.: pedagogicko-psychologická poradna, lékaři),  poskytuje žákům krizovou intervenci a psychologickou podporu, je k dispozici rodičům a zákonným zástupcům. Z velké části je to práce založená na vzájemné důvěře a respektování každého jedince. Jako každý vztah musí být i vztah psychologa k jeho klientům založen na pěti P: porozumění, přízeň, podpora, pozornost a přijímání. Psycholog má povinnost mlčenlivosti, to znamená, že respektuje soukromí svých klientů a náležitě nakládá s dokumentací (dle zákona o ochraně osobních údajů). 
The school psychologist is a part of the school counseling system that also consists of the school preventionist and the counsellor Dr. Magdalena Jiříková.Responsibilities of a school psychologist are based on the specifics of the school environment. The school psychologist is a person who works closely with teachers and school management, or with other professionals (e.g., psychologist , medical doctors), provides crisis intervention and psychological supportto pupils, and is available to parents and guardians. This work is based on trust andrespect for every individual.The school psychologist´s relationship to her clients has to be based on understanding, goodwill, support, attention and acceptance. A school psychologist has a duty of confidentiality, which means that she respects the privacy of clients and properly deals with the documentation (in accordance with the protection of personal data law).

Spolupráce školního psychologa se sjednává s rodiči podepsáním Generálního informovaného souhlasu, který informuje o službách, které školní psycholog poskytuje. V případě sjednání další - jiné spolupráce (reedukace, pravidelné konzultace, testování atp.), musí být tato spolupráce předem vydefinována se zákonným zástupcem. Nepodepsání Generálního informovaného souhlasu znamená především to, že pokud žák vyhledá psychologa z důvodu jednorázové konzultace, psycholog by měl tohoto žáka odmítnout.
Cooperation with the school psychologist and the parents is agreed by signing the informed consent, which informs about the services provided by school psychologists. Other service (regular consultations, testing, etc.) must be defined with a legal representative in advance.If parents refuse to sign the general informed consent form, the psychologist cannot provide the support (a consultation) to the pupil who contacted her and should reject this pupil.

Školní psycholog a mateřská škola: práce školního psychologa v mladších třídách než předškolních se z velké části odvíjí od poptávky rodičů – zákonní zástupci mě v případě zájmu mohou kontaktovat a sjednat případnou spolupráci. Do předškolních tříd psycholog dochází pravidelně a pomáhá třídním učitelům v přípravě budoucích prvňáčků, provádí screening školní zralosti a další. Proto v těchto třídách podepisují zákonní zástupci souhlas s činností psychologa, stejně jako na základní škole. 
School psychologist and kindergarten: the school psychologist´s work is derived from the demand of parents - guardians can contact the school psychologist and arrange possible cooperation. The school psychologist comes regularly to preschool classes and helps classroom teachers in preparing future pupils, performs screening of school readiness and more. That is the reason why guardians are asked to sign the consent form both in kindergarten and in elementary school.

Ve škole jsou umístěny dvě schránky důvěry (jedna je v přízemí základní školy ze vstupu od recepce před vchodem do jídelny, druhá je ze vstupu od recepce u třídy 3.A). Schránka důvěry slouží žákům, které něco trápí, chtějí na něco, co se jim nelíbí, upozornit, nebo hledají nějakou pomoc či radu. Na webových stránkách školního psychologa dále můžete najít informační blog: Nástěnka/Bulletin. Zde si můžete přečíst inspirativní podněty, nápady a aktuální informace z dění školního poradenství. Informační nástěnka školního psychologa a metodika prevence je za recepcí základní školy u vchodu do šaten.
In school there are two confidential submission boxes. Two are in the corridor betweenthe front desk and the dining room on the ground floor of the elementary school. These boxes serve students that are looking for some help or advice in a more private wayOn the website of the school psychologist you can find other information such as Nástěnka/Bulletin, which includes inspiration, ideas and current events information from school counseling. Information board with news fromthe school psychologist and the preventionist . Both provide useful information related to the school's counseling.

Naše škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově:
Pedagogicko-psychologická poradna Benešov, PhDr. Radmila Pikorová (pikorova@pppsk.cz) 
Telefon: 317 722 904, benesov@pppsk.cz
Adresa: Černoleská 1997, 256 01  Benešov
Our school cooporates with Pedagogicko-psychologická poradna Benešov.

Moji kancelář najdete v původní budově základní školy za recepcí MŠ. 
Myoffice is located in the former ES building (behind the kindergarten reception)

Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat. Těším se na spolupráci s Vámi 
If you have any questions, feel free to contact me. I look forward to cooperating with you. 


Formulář Generální souhlas s psychologem
Form General informed consent