Školní poradenské pracoviště / School counseling system

Školní poradenské pracoviště

 Toto pracoviště poskytuje poradenské služby na základě školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a vyhlášky č. 116/2011 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, dále vyhlášky č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (novela vyhlášky č. 73/2005 Sb.)

 Služby jsou bezplatné a zahrnují primární prevenci sociálně patologických jevů, prevenci školní neúspěšnosti, informační a poradenskou podporu při volbě vzdělání či profesního uplatnění, při integraci a inkluzi, při péči o nadané nebo naopak neprospívající žáky a dále na metodickou podporu určenou pedagogům.

 Vlastní poradenství určené žákům zahrnuje složky.

Pedagogicko-psychologické poradenství – řeší obtížné výchovné a vzdělávací situace, poskytuje metodickou podporu učitelům

Výchovné poradenství – řeší výukové problémy, pečuje o žáky s SPU, zaměřuje se na integraci a inkluzi, poskytuje metodickou podporu pedagogům

Kariérové poradenství – provádí testy profesní orientace a přípravy žáků a pomáhá hledat vhodné školy

Speciálně pedagogické poradenství – zaměřuje se na poruchy chování u žáků, na žáky se zdravotním postižením.

Práci poradenského pracoviště zajišťuje výchovný poradce a metodik prevence PhDr. Magdalena Jiříková a školní psycholog Mgr. Tereza Slunečková.


Výchovný poradce zodpovídá za:

·  K

       Kariérní poradenství ve škole

       Průzkum volby povolání

       Shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání 

       Komunikaci s úřadem práce

       Pomoc při vyplňování přihlášek

       Zpracování výsledků přijímacího řízení

       Řešení problémů se školní docházkou

       Sledování záškoláctví a žáků s vysokou absencí

       Sledování neprospívajících žáků  

       Řešení konfliktních situací ve škole

       Pomoc třídním kolektivům v krizi


 Školní metodik prevence zodpovídá za:

       Sestavení a realizaci Minimálního preventivního programu školy a výročí zprávy

       Odbornou pomoc pedagogům

       Vzdělávání pedagogů na poli prevence

       Spolupráci s organizacemi sociálně-právní ochrany dětí

       Vytváření souboru pomůcek pro realizaci MPP

       Pomoc pedagogům za zavádění preventivních prvků

       Sledování rizikových projevů ve škole a hledání řešení 

       Sledování třídního a školního klimatu

       Konzultace rodičům o sociálně –patologických jevech

       Spolupráci s okresním metodikem prevence

 

Školní psycholog

Informace naleznete na této adrese:  http://www.sunnycanadian.cz/Skolni-psycholog-School-Psychologist-1

 

 Konzultanti

Mgr. Zina Pacák, konzultant prevence pro 1. stupeň ZŠ
Mgr. Petr Barannikov, konzultant prevence pro 2. stupeň
Mgr. Barbora Svátková, konzultant pro zdravotní a sexuální výchovuSpolupráce a metodické vedení pro SCIS:

Pedagogicko-psychologická poradna Benešov
PhDr. Radmila Pikorová (pikorova@pppsk.cz) 
(spádová poradna pro SCIS)
Telefon: 317 722 904, benesov@pppsk.cz
Adresa: Černoleská 1997, 256 01  Benešov

 

School counselling department

 

This department offers advisory on the basis of the school law and instructions, see higher.

This service is free of charge and includes primary prevention of social pathological phenomenon, prevention of the school unsuccessfulness, information support in the career questions, in inclusion and integration, in the care for talented or failing students and on the methodological support for teachers.

 

Advisory for students:

Pedagogical-psychological advisory

Education advisory

Career advisory

Special pedagogical advisory

 

Members of the school counselling department are counsellor and preventionist PhDr. Magdalena Jiříková and the school psychologist Mgr. Tereza Slunečková.

 

Counsellor responsibility:

Career advisory

Testing of the professional orientation

Collecting of information about the job choose

Communication with a labour office

Completing of forms

Entrance exams results

Problems with the school attendance

Checking of failing students

Solving of conflicts at school

Support for class teams

 

 

School preventionist is responsible for:

     ·  Completing of Minimální preventivní plán

     ·  Support for teachers

     ·  Preventive education

     ·  Cooperation wit authorities of the social care

     ·  Collecting of materials for the preventive lessons

     ·  Monitoring of  the social pathological elements

     ·  Testing of the school and class climate

     ·  Information for parents

·  Cooperation with a regional preventionist

 

Consultants

 

     ·  Mgr. Zina Pacák, consultant for the 1st stage ES

     ·  Mgr. Petr Barannikov, consultant for the 2nd stage ES

     ·  Mgr. Barbora Svátková, consultant for the health and sexual education


School psychologist

For more info click here:  http://www.sunnycanadian.cz/Skolni-psycholog-School-Psychologist-1

Cooperation and support for SCIS:
Pedagogicko-psychologická poradna Benešov
PhDr. Radmila Pikorová (pikorova@pppsk.cz) 
Telefon: 317 722 904, benesov@pppsk.cz
Adresa: Černoleská 1997, 256 01  Benešov

 

 


jt