Koordinátor podpory nadaných dětí / Gifted Education Coordinator

Tereza Novotna

Bc. Tereza Novotná, MA

E-mail: giftedchildren@sunnycanadian.cz

 

Vážení rodiče,

v tomto školním roce zintenzivňujeme a zkvalitňujeme naši práci s dětmi nadanými a mimořádně nadanými. Za tímto účelem byla zřízena nová pozice „Koordinátor podpory nadaných dětí“. Koordináror poskytuje poradenství učitelům a rodičům v péči o nadané, vzdělává se a dále shromažďuje informace o trendech a metodách tohoto vzdělávání. Ve spolupráci se školní psycholožkou a s vedením školy se podílí na sestavování konceptu péče o nadané děti a žáky.

Dear Parents,

In this school year we will be intensifying and improving our emphasis on the education of gifted students. For that reason we created the new position at school “Gifted Education Coordinator”. The coordinator will communicate with teachers and parents about the characteristics and educational needs of gifted students, will be studying and passing on new information / trends in this area. In collaboration with the school psychologist and the school management the coordinator will participate in forming the school concept of support for the gifted students.

Naše škola úspěšně vytváří podnětné prostředí mimo jiné nabídkou bilingvní výuky a každodenním působením zahraničních učitelů ve výuce. Děti jsou podporovány a podněcovány k účasti v různých tematicky zaměřených olympiádách a soutěžích. Součástí péče o nadané je i spolupráce s Centrem nadání a organizování diagnostických dnů. Hlavním záměrem celého pedagogického sboru je včasné podchycení zájmu a dovedností nadaného žáka, které mnohdy jdou za hranice běžného učiva. Učitelé v Sunny Canadian povzbuzují nadané žáky v rozvíjení jejich zájmu a specifických schopností, respektují jejich jedinečné vzdělávací potřeby a vytvářejí motivující výzvy. Škola ani neopomíjí důležitost dalšího vzdělávání učitelů a poskytování profesního růstu v péči o nadané děti.

Our school is successfully creating a stimulating environment by providing the bilingual education and the daily teaching by native speaking English teachers. The students are supported and motivated to take a part in various competitions and Olympiads. In partnership with the Gifted Centre we organize Diagnostic Days directly in our school. The main goal of the whole pedagogical staff is well timed underpinning of interest and skills of gifted students, which can often go beyond the grade level. The educators at the Sunny Canadian encourage gifted students in developing their interest and specific skills, they respect their unique educational needs and create inspiring challenges for them. The school also remembers to provide further training and a professional development to all teachers in care for gifted students.  

Mezi základní formy vzdělávání nadaných žáků patří diferenciace, obohacování (rozšiřování) a urychlování výuky. Dle individuálního zájmu a potřeb žáka učivo může být obohacováno předkládáním nových témat ve vyučování nebo hlubším rozvedením probíraného tématu. Akcelerace výuky v jednom nebo více předmětech může žákům přinést příležitost setkat se s intelektovými vrstevníky, kteří sdílejí jejich zájmy a schopnosti. Důležitou součástí je aktivní zapojení dítěte či žáka do hodnocení a sebehodnocení dosažených cílů a do stanovování cílů budoucích.  Pedagogové a poradenští pracovníci školy v součinnosti se zákonnými zástupci vytváří plán pedagogické podpory, který slouží k organizování, úpravám obsahu a hodnocení vzdělávání.

The three fundamental educational methods to develop gifted students’ skills and knowledge are differentiation in the classroom, enrichment and acceleration of the curriculum. According to a gifted student’s interest and needs the curriculum can be enriched by introducing new themes in lessons or by deeper elaboration of the actual theme. Acceleration in one or more subjects can bring to gifted students an opportunity to meet with intellectual peers, who share the same interest or skills. The important part in the gifted education is actively involving gifted students in evaluation and self-evaluation of their educational success and in setting up future goals. The educators, the school psychologist and parents in collaboration form “Plan of Educational Support” that organizes, modifies content and evaluates student’s educational process.

Naše škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově,
která rozpoznává nadané děti a popisuje jejich specifika. Ve spolupráci s psychologem, rodiči
a dítětem se po úspěšném diagnostikování mimořádného nadání stanoví individuální vzdělávací cíle a prostředky pro jejich naplnění. Škola ve spolupráci se všemi zúčastněnými (žákem, rodiči, učiteli a školní psycholožkou) zpracuje individuální vzdělávací plán reflektující doporučení psychologa.

Our school intensively cooperates with Pedagogicko-psychologická poradna (Psychological center) in Benešov, which identifies gifted students and describes their specifics. Once a child is diagnosed as a highly gifted student the psychologist, parents and student in collaboration set up individual educational goals and means for their fulfilling. The school in collaboration with all involved (parents, student, teachers and our school psychologist) create the individual educational program that reflects the psychologist recommendations.

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu v Benešově:

Contact to Pedagogical center in Benešov:

Pedagogicko-psychologická poradna Benešov

PhDr. Radmila Pikorová (pikorova@pppsk.cz)

Telefon: 317 722 904, benesov@pppsk.cz

Adresa: Černoleská 1997, 256 01  Benešov

 

Více informací o mně nalezneze zde: Tereza Novotná

Here you can find more information about myself:Tereza Novotná

 

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat. Těším se na spolupráci.

Should you need any further information, please do not hesitate to contact me. I look forward to our cooperation.  

Bc. Tereza Novotná, MA